19 May 2024
 

Hälsa

På Svenska Kennelklubbens Hunddata samlas all officiell information om alla registrerade hundar. Som titlar, HD/ED röntgen, resultat från tävlingar och prov, avkommor etc. Sök via registreringsnummer eller hundens namn.
› SKK Hunddata

På Avelsdata finns information om samtliga svenskregistrerade hundar, inkl. statistik för avkomma, föräldrar och syskon. Här finns också statistik rörande rasen som helhet.
› SKK Avelsdata


Ett av rasklubbens ansvarsområden är att kartlägga förekomsten av eventuella sjukdomar och tillstånd som inte registreras av SKK, genom insamling av fakta arbeta för att t ex försöka minimera eventuell spridning av sjukdomar med genetiska inslag. Den gemensamma kunskapen om hälsoläget inom rasen bygger i dagsläget, förutom vad som registreras hos SKK och eventuell statistik från försäkringsbolag, i första hand på öppenhet från dig som hundägare och uppfödare.

En öppen kommunikation och ökad kunskap om rasens hälsoläge är en viktig del av arbetet med avelsurval och utvärdering; både för den enskilda uppfödaren och för rasens valpköpare. Vi önskar också få mer kunskap om hur gamla våra vita herdehundar blir och vad orsaken är till att de avlider eller avlivas.

Vi har tagit fram ett formulär för rapportering av ohälsa/dödsfall hos vit herdehund. Det går även att använda för rapportering av hund som är krypt, kastrerad/steriliserad eller exporterad.

› RAPPORTERA OHÄLSA/DÖDSFALL


Uppfödare och hundägare är välkomna att kontakta klubben genom avel@vitherdehund.com för funderingar och samråd om rasens hälsoläge.


Armbågsledsdysplasi (ED)

Armbågsledsdysplasi innebär en onormal utveckling av armbågsleden och förkortas ED efter den engelska benämningen elbow dysplasia. ED är ett samlingsnamn för olika tillväxtrubbningar som leder till benpålagringar i armbågsleden, vilka kan urskiljas relativt tydligt vid röntgen. Gemensamt för de olika tillväxtrubbningarna är att små men väsentliga delar av ledbrosket inte utvecklas normalt eller att det skadas på grund av rubbad utveckling i omgivande benvävnad.
› Mer om armbågsdysplasi (ED)

Höftledsdysplasi (HD)

HD är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser. Risken för att en hund ska utveckla HD är betingat av såväl arv som miljö, arvsgången är komplex (kvantitativ). Detta innebär bl.a. att även hundar med normala höftleder (grad A eller B) kan producera avkommor som utvecklar HD. Risken för att hund med normala höftleder ska producera avkomma som utvecklar HD ökar om dess föräldrar och/eller syskon har HD.
› Mer om höftledsdysplasi (HD)


Index för HD och ED

Höftleds- och armbågsledsdysplasi, HD och ED, är vanligt förekommande hos många, framförallt storvuxna, hundraser. Sedan 2012 görs skattning av avelsvärden, även kallat index, för HD och ED för att få ett effektivare avelsarbete för bättre ledhälsa hos hund. Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD/ED, även tar hänsyn till släktingars och avkommors resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga avseende dessa egenskaper. Index för HD och ED skattas rutinmässigt varje vecka och värdena publiceras i Avelsdata.

› Artikel om index (pdf)
› Information om index för HD och ED
› Frågor och svar om index för HD och ED
› Index för HD och ED – nu för fler raser (pdf)
› Avelsvärdering med index (pdf)

› SKK Play – Erling Strandberg SLU hur index kan användas som ett verktyg för avelsvärdering.
› SKK Play – Sofia Malm SKK föreläser om index för HD och ED.

› Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden 2012-2015. Sofia Malm, SKK


Genetiska tester

Under hösten och vintern har klubben i samband med sitt arbete – med revidering av RAS och på senare tid även gällande hälsoprogram – varit i kontakt med SKK (och SLU) angående de tester för Degenerativ Myelopati (DM) som genomförs.

Information från SKK/Avdelningen för avel och hälsa:

Det bör poängteras att det tillgängliga DNA-testet endast ger indikation på ökad risk för sjukdomen. Inte alla genetiskt affekterade individer utvecklar kliniska symptom och det finns heller inga garantier för att hundar som dna-testas som anlagsbärare eller normala inte utvecklar sjukdomen. En orsak till detta är sannolikt att fler gener än den som testet avser bidrar till sjukdomen. Detta faktum gör DNA-testet svårt att tillämpa i praktiskt avelsarbete och medför en risk för att okritiskt testande leder till att avelsbasen begränsas på osäkra grunder. Testet bör därför användas med stor försiktighet, och fokus bör istället ligga på hundarnas kliniska status avseende DM.

Vid frågor, kontakta avel@vitherdehund.com


Artiklar av intresse

Variants within the SP110 nuclear body protein modify risk of canine degenerative myelopathy (pdf)
Emma L. Ivansson m fl

Osteochondros – ett vanligt ledproblem hos växande hundar (pdf)
Lennart Sjöström, Chefveterinär Kirurgi och Ortopedi, Diplomate European College of Veterinary Surgeons.


Dela

 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com