19 October 2017
 

Spindeldiagram MH för enskilda kullar

På SKK Avelsdata kan man bland annat se spindeldiagram (MH) för avelsdjurs avkommor. Har avelsdjuret haft flera kullar slås all information om dessa ihop, du kan då inte se spindeldiagram från MH för en enskild kull.

Är du som uppfödare intresserad av spindeldiagram för enskilda kullar – kontakta Anders Granlund, anders@vitherdehund.com

 

Regelverk – Svenska Kroppsvallarklubben

Skrivelse från SKK/PtK med det senaste beslutet angående vallhundsprov enligt Svenska Kroppsvallarklubbens (SvKV) regelverk under en treårig provperiod. I skrivelsen finns även en lista med förslag på raser som föreslås rätt att delta vid prov/test inom SvKVs verksamhet under provperioden. Vit herdehund finns med i den föreslagna rasförteckningen och VHK har meddelat SBK att vi är mycket glada över detta.

Planen är att regelverken fastställs från och med 2017-07-01, för att träda i kraft från och med 2018-01-01 med officiell verksamhet.

› Skrivelse SBK – Yttrande avseende ras

 

Uppföljning RAS för samtliga bruksraser 2010-2014

Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för bland annat vit herdehund, delegerat till Vit Herdehundklubb. Här är en uppföljning för de raser SBK har avelsansvar för. Varje rasklubb ansvarar för att sätta mål för sin ras men som ni kommer att se finns mål uppsatta av SBK Avel och Hälsa för andel mentalbeskrivna hundar.

› Uppföljning RAS för samtliga bruksraser 2010-2014

Vit Herdehundklubb gör årligen uppföljning av RAS (rasspecifika avelsstrategier) som presenteras vid klubbens årsmöte.
Samtliga uppföljningar finns presenterade här på webben. 

Under Klubben / Dokument finns också uppföljningar tillsammans med andra dokument som rör klubben/rasen.

 

Ansökan ändring av hälsoprogram

HD

Vit Herdehundklubb har via Svenska Brukshundklubben ansökt om förändring av hälsoprogram till SKK/AK möte 14 mars, 2017.

Ansökan om ändring av hälsoprogram:

HD/ED Index, från 2018 –
HD – preliminärt kullindex över 100 som krav för registrering.
ED – preliminärt kullindex över 100 som rekommendation för registrering.

Om index för vit herdehund införs tidigast 2019, från 2018 –
HD – nivå 3 (krav på fria höfter resultat HD-A eller -B för registrering)
ED – nivå 2 (krav på centralt registrerat resultat avseende ED)

Preliminära kullindex beräknas som föräldradjurens genomsnittliga index för HD/ED vid parningstillfället, d v s som (index mor + index far) / 2.

Preliminärt kullindex är således ett statiskt värde baserat på den information som fanns vid parningstillfället. Ett preliminärt kullindex över 100 innebär att avkommorna förväntas få ett index för HD/ED som är bättre än rasens genomsnitt. När hunden själv sedan är röntgad får den ett individuellt index publicerat.

Utvärdering hälsoprogram vit herdehund, 2017-03-03

 

Handlingar till årsmötet

Handlingar till årsmötet hittar du HÄR!

Där finns också information om var och när, innehåll för medlemsmötet och till vem du anmäler dig om du vill komma!

Varmt välkommen!

 

Valphänvisning och hanhundslista

Under hösten och vintern har klubben i samband med sitt arbete – med revidering av RAS och på senare tid även gällande hälsoprogram – varit i kontakt med SKK (och SLU) angående de tester för DM som genomförs.

Information från SKK/Avdelningen för avel och hälsa:

Det bör poängteras att det tillgängliga DNA-testet endast ger indikation på ökad risk för sjukdomen. Inte alla genetiskt affekterade individer utvecklar kliniska symptom och det finns heller inga garantier för att hundar som dna-testas som anlagsbärare eller normala inte utvecklar sjukdomen. En orsak till detta är sannolikt att fler gener än den som testet avser bidrar till sjukdomen. Detta faktum gör DNA-testet svårt att tillämpa i praktiskt avelsarbete och medför en risk för att okritiskt testande leder till att avelsbasen begränsas på osäkra grunder. Testet bör därför användas med stor försiktighet, och fokus bör istället ligga på hundarnas kliniska status avseende DM.

Ny och uppdaterad information gällande tester för DM (degenerativ myelopati) kommer! Tills vidare noteras ingen info gällande detta eller annat DNA-test. Vid frågor, kontakta avel@vitherdehund.com

 

Förfrågan ang HD/ED-index

Information – Angående hälsoprogram vit herdehund.
Förfrågan från SKK/AK, 2017-02-21.

Vid sitt senaste möte, den 28-29 januari, diskuterade SKKs avelskommitté införande av index för HD och ED i fler raser. Kommittén beslutade att tillfråga klubbarna för ett antal raser om deras intresse för möjligt införande av index för HD (och i vissa raser ED) från tidigast januari 2018. Bland de aktuella raserna för HD- och ED-index finns vit herdehund med. Vid sammanställningen av raser aktuella för index har hänsyn bland annat tagits till rasens numerär och antal/andel röntgade samt frekvensen/spridningen i HD-status.

Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga (avelsvärde) avseende HD/ED. Index gör det möjligt att i avelsvärderingen skilja individer med samma röntgenstatus åt och därmed få en säkrare värdering av den tilltänkta avelshundens avelsvärde. Index skattas en gång per vecka och publiceras i SKK Avelsdata för hundar födda år 2000 eller senare och med eget röntgenresultat. Införande av HD-index i raser med hälsoprogram för HD på nivå 1 och 2 kommer inte att innebära några förändringar i registreringsreglerna.

Det är dock viktigt att man arbetar för att bibehålla eller öka omfattningen av HD-röntgade hundar i rasen för att de skattade indexvärdena ska bli säkrare och därmed utgöra ett bättre mått på individens nedärvningsförmåga avseende HD.

Syftet med införande av index för HD/ED är en effektivare avelsvärdering för dessa egenskaper, vilket möjliggör ett snabbare avelsframsteg än vad som är möjligt idag.

Vit Herdehundklubb arbetar vidare kring hälsoprogram – utvärdering ska vara SBK tillhanda 24 februari. VHK gjorde en förfrågan till SKK ang möjlighet till index för rasen i början av året.

Har du funderingar kring HD/ED-index finns information på SKK och på vår sida ”Om rasen” och ”Hälsa”.

Vi vill också passa på att rikta ett stort till dig som svarade på vår enkät om hälsoprogram!

 

Medlemsmöte 25 mars = RAS

RAS

Medlemsmöte lördagen den 25 mars.

Fokus på RAS (rasspecifika avelsstrategier) för vit herdehund.

  • Presentation av underlag.
  • Nuvarande RAS – utfall enl senaste utvärderingen.
  • RAS – kompletteringar (områden som tillkommer) och utkast.
  • Det fortsatta arbetet.
  • Information hälsoprogram, avelskonferens, MT-2007/MT-2017 etc

Medlemsmötet håll i Jönköping, lördagen den 25 mars, kl 10.00–ca 13.00. Med efterföljande årsmöte.

Innan mötet kommer underlag att skickas ut till alla medlemmar via e-post (så se till att du har angett denna och att den stämmer i medlemsregistret). SBK – MINA SIDOR

› Glöm inte att anmäla dig till medlems- och efterföljande årsmöte!!!

Vi ser fram emot givande diskussioner – varmt välkommen!

Läs mer »

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Gunilla Andersson
Värmanshult, 342 52 Vislanda

E-post: vhk@vitherdehund.com