21 August 2018
 

Hälsorapportering enskilda hundar

Sedan en tid tillbaka ligger ett formulär ute för rapportering av ohälsa/dödsfall hos vit herdehund. Det går även att använda för rapportering av hund som är krypt, kastrerad/steriliserad eller exporterad.

Se sidan ”Om rasen / Hälsa” 

 

Kallelse årsmöte – Vit Herdehundklubb

Välkommen till Vit Herdehundklubbs årsmöte.

Datum: Lördagen den 10 mars, 2018.
Tid: Klockan 13.00.
Plats: Farsta Gård, sal Ladan
Adress: Farstaängsvägen 16-22, 123 46 Farsta

Årsmöteshandlingar
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2017
Tillägg verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018
Uppföljning av RAS kommer att publiceras senare

Brev till FS från SBKs rasklubbar ang medlemskultur

Vi bjuder på fika. Meddela eventuell specialkost till Gunilla Andersson, sekr@vitherdehund.com senast en vecka innan årsmötet.

Medtag medlemsbevis!

Varmt välkommen!
/ Styrelsen Vit Herdehundklubb

 

Registreringsregler 2018

Från 1 januari 2018 gäller nya registreringsregler. Planerar du att ta en valpkull år 2018? Kolla då in vad som gäller för vit herdehund. Reglerna gäller för parningar från och med 1 januari 2018.

Svenska Kennelklubbens registreringsregler 2018

 

Medlemsmöten

Medlemsmöten med information om hälsoprogram för vit herdehund.

Tid: Lördagen den 27 januari 2018, klockan 13.00.
Plats: Umeå och Jönköping

Umeå Brukshundklubb
Ansvarig: Anne-Christine Stareborn, anki@vitherdehund.com

Jönköpings Brukshundklubb
Ansvarig: Mikael Ström, mikael@vitherdehund.com

Från Svenska Brukshundsklubbens Utskott för Avel & Hälsa kommer John Örvill (Jönköping) och Meta Carlsson (Umeå) att närvara. Handlingar kommer att finnas tillgängliga senast 14 dagar före medlemsmötet.

Medtag medlemsbevis.

Vi bjuder på fika, meddela ansvarig ev specialkost.

Varmt välkomna!
/ Styrelsen, Vit Herdehundklubb

 

Ang insamling av information

Vi vill rikta ett stort tack till er som bistår klubben med information om hundar!

På förekommen anledning vill vi dock poängtera att vi endast kan ta emot säkerställda uppgifter om hundar. Uppgiftslämnaren ska antingen vara uppfödaren av eller ägaren till hunden. Alternativt ska information bekräftas av uppfödaren eller hundägaren.

”SKK – Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer.
4. Vid personliga kontakter och information om enskilda djur eller kombinationer ska avelsfunktionären endast vidarebefordra säkerställda uppgifter om djuren eller deras avkomma. I övriga fall ska avelsfunktionären hänvisa till hundägaren, som enligt grundreglerna alltid ska lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar.”

 

Om hälsoprogram och insamling av information

Information om hälsoprogram

Vit Herdehundklubb och vår specialklubb Svenska Brukshundklubben (SBK) har ansökt om att få hälsoprogram nivå 3 med index, vilket beviljats i beslut av SKK/AK. Beslutet är fastställt av SKK/CS.

Vit Herdehundklubb kan i samverkan med SBK, ansöka om förändring av hälsoprogram om eller när en utvärdering av den aktuella situationen i rasen ger anledning att tro att en ny strategi passar bättre. Det är inte brukligt att ändra hälsoprogram som varit i funktion kortare tidsperioder eftersom det är svårt att utvärdera effekterna av programmet. Ansökningar om ändrade hälsoprogram tas upp vid SKK/AK:s sammanträde.

Processen för hur ett nytt eller ändrat beslut om hälsoprogram ser ut så här:

Rasklubben ansvarar för att ta fram underlag kring hälsoprogram. Rasklubbens styrelse tar efter dialog med specialklubben beslut om att ansöka om nytt, ändrat eller avslutat hälsoprogram. SBK tillskrivs och tillstyrker eller avråder. De två utlåtandena från ras- respektive specialklubb skickas till SKK/AK:s sekreterare tillsammans med den utvärdering som ligger till grund för ansökan. SKK/AK beslutar i frågan vid nästföljande sammanträde. SKK/CS beslutar om fastställande av SKK/AK:s beslut vid nästföljande CS-möte efter det att protokollet från SKK/AK är justerat.

Uppföljning – insamling av information

Vit Herdehundklubb har beslutat att en uppföljning av HD-index ska göras av klubben sex månader efter dess införande. Det betyder att vi redan är igång med arbetet och kommer att skicka information till uppfödare som kan ligga till grund vid utvärdering. Informationen måste kunna härledas och vid behov verifieras, därför vill vi att varje uppfödare av vit herdehund gör sin egen sammanställning. Utskick kommer att påbörjas omgående.

Men hänsyn till rådande läge och beroende på hur snabbt och hur mycket information vi kan få tillgång till kan utvärderingen eventuellt tidigareläggas.

En hälsorapportering, som ger möjlighet för enskilda hundägare att lämna information kommer att läggas ut på klubbens webb inom kort.

Vi passar på att tacka på förhand för hjälpen!

 

Årets vita herdehund och hederspris!

Glöm inte att skicka in dina resultat till årets vita herdehund.
Har din hund erhållit titeln KORAD? Ansök om klubbens hederspris.

Innan den 31 december 2017!

 

Var med och fira 100 år!

 

Utbildningar Certifierad utställningsarrangör

Utskottet för avel och hälsas utskottsgrupp exteriör (UGE) inbjuder till två utbildningstillfällen under januari 2018 för att bli Certifierad utställningsarrangör (CUA).

Den ena utbildningstillfället anordnas på Södertälje BK den 13-14 januari, och det andra på Timrå BK den 20-21 januari. Utbildningen börjar på lördagen kl. 09.30 och avslutas på söndagen kl. 16.00.

Utbildningen kostar 750 kr och då ingår utbildning enligt SKK:s utbildningsprogram, dokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe båda dagarna. Som deltagare får man själv stå för ev. hotell-, resekostnader och middagar.

Mer information om utbildningen, förkunskapskrav och anmälningsformulär finns på hemsidan via denna länk: www.brukshundklubben.se/CUA_utbildning_2018

Sista anmälnings- och inbetalningsdag är den 5 december.

 

Påminnelse! Skicka med en fråga eller synpunkt

Den 18 november håller SKK utbildning om index, dit vi skickar representanter. Vill du skicka med en fråga eller synpunkter, vänligen maila Titti Benjaminsson på titti@vitherdehund.com

 

Mer information från styrelsen

Efter det att styrelsen diskuterat frågan länge och väl ur många olika aspekter beslutade vid sitt senaste styrelsemöte 2017-11-13 att inte försöka riva upp beslutet gällande hälsoprogram för HD, innebärandes krav kopplat till preliminärt kullindex, från och med 2018-01-01. Man beslutade också om att en uppföljning av HD-index och dess utfall ska ske av klubben sex månader efter dess införande.
 
Sedan den 16 mars då styrelsens beslut gällande hälsoprogram publicerades på klubbens webb har vi inte fått in några synpunkter som indikerat på att beslutet borde dras tillbaka förrän index publicerades på SKK Avelsdata. Det är viktigt att understryka att den diskussion som uppkommit i olika sociala medier på senare tid har beaktats av styrelsen.
 
Det finns möjlighet att söka dispens för enskild parningskombination som inte uppfyller SKK:s registreringsregler, men anses värdefull för rasen ur andra aspekter. Som kombinationer med tik vars index under 100 med hane som saknar svenskt index men med dokumenterat god nedärvningsförmåga avseende HD i annat land. 
 
Dispensansökan skickas tillsammans med underlag till Vit Herdehundklubb till avel@vitherdehund.com
Det går även bra att skicka dispensansökan direkt till SKK:s Avelskommitté, men troligen kommer handläggandet då att ta något längre tid då ärendet först skickas till ras- och specialklubb för yttrande innan beslut.
 
Vi vill förtydliga att parningar som genomförs innan den 2018-01-01 omfattas av de nuvarande registreringsbestämmelser som gäller fram till 2017-12-31.
 
Medlemsmöte
Styrelsen kommer att kalla till ett medlemsmöte avseende HD-index under januari månad 2018. Datum meddelas i den kommande kallelsen. Vi hoppas att våra medlemmar tar tillfället i akt att delta så vi kan komma till en samsyn inom klubben.
 
Rasklubbsmonter Stockholm Hundmässa
På grund av den rådande situation och den attityd vi upplever råder mot styrelsen och klubben i frågan om HD-index beslutade styrelsen att dra tillbaka rasklubbens medverkan vid rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa, Älvsjö, helgen den 16–17 december 2017.
 
Vi vill också hänvisa till tidigare publicerade tidslinje gällande hälsoprogram.
 
/ Styrelsen

Diskussionsunderlag avseende HD-index för
vit herdehund

Dokumentet har tagits fram som diskussionsunderlag med anledning av att rasen från 2018-01-01 får ett nytt hälsoprogram för HD, innebärandes krav kopplat till preliminärt kullindex.

Nytt hälsoprogram för HD från 2018

Det nya hälsoprogrammet för rasen innebär följande:
För registrering av avkomma ska föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället, preliminärt kullindex, vara större än 100. Om uppfödare gör parningskombination med preliminärt kullindex för HD under 101 åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. Vid parning med utländskt avelsdjur, som saknar HD-index i SKKs databas, ska det svenska avelsdjuret ha ett index över 100 vid parningstillfället och det utländska avelsdjuret ska ha HD grad A eller B.

Importerad hund efter föräldradjur som är avelsspärrat av SKK med anledning av tidigare eller befintligt hälsoprogram avseende HD åsätts avelsspärr som ej kan borttagas. Gäller fr o m 2018-01- 01.

Potentiella avelsdjur

Med anledning av ovanstående krav har ett flertal uppfödare/medlemmar uttryckt oro för rasens avelsbas. I detta dokument finns en sammanställning av relevanta uppgifter som finns tillgängliga i SKKs databas.

Det totala datasetet omfattar samtliga hundar födda åren 2009-2016. Detta motsvarar 1029 hundar (499 hanar, 530 tikar). I tabellen nedan redogörs för antalet hanar respektive tikar som i dagsläget (november 2017) uppfyller olika kriterier/krav.

1) 7 hundar är avelsspärrande, 29 rapporterade som avlidna. Fortsatt filtrering baseras på data utan dessa individer medräknade.

2) En del individer födda 2016 har kanske ännu inte kommit till röntgen. Det går förstås även att röntga nu oröntgade potentiella avelsdjur innan dessa tas i avel. Siffran här kan således ökas.

3) Även hundar med eget index under 100 kan användas i kombination med hund vars index kompenserar för detta, så att genomsnittligt index för föräldrarna (prel. kullindex) hamnar över 100. Jag har här, godtyckligt, tagit med hundar vars index är över 95. Även en hel del hundar med lägre index kan vara möjliga i avel i kombination med hund vars index är över 105. Det finns 46 hanar och 54 tikar under aktuell tidsperiod med HD-index > 105 (vara 14 respektive 17 har ett HD-index > 110).

4) En del individer födda 2016 har kanske ännu inte kommit till MH. Det går förstås även att MH-beskriva nu icke beskrivna potentiella avelsdjur. Siffran här kan således ökas.

5) Ingen av dessa hundar har rapporterats för oacceptabelt beteende, 5 stycken har brutits av beskrivaren, ingen har brutits av ägaren.

6) 13 hanar och 26 tikar födda under perioden hade 5 på skott och har här sorterats bort.

Spridning i HD-index

I figuren nedan redovisas spridningen i HD-index för vita herdehundar födda 2009-2016 och med känd HD-status (n = 485).

Som framgår av tabellen på föregående sida finns 46 hanar och 54 tikar med ett HD-index över 105. Av dessa har 14 hanar och 17 tikar ett HD-index över 110. Den hane med högst HD-index har 116 och den tik med högst index ligger på 113.

Sammanfattning

Det antal individer som är födda inom rimligt tidsintervall (för tikarna är sannolikt flera av de äldre hundarna i intervallet inte aktuella för avel) samt har såväl HD- och ED-index över 95 samt genomförd MH (skott < 5) är som framgår av tabellen relativt begränsat. Som noterats ovan bör dock även en del hundar med eget index < 95 kunna vara aktuella för avel eftersom det finns såväl tikar som hanar med index > 105.

Observera att denna sammanställning endast ger en grov uppskattning av tillgången till avelsdjur. Det finns flera ytterligare omständigheter och aspekter som inte ingår i underlaget, både sådana som kan minska avelsbasen och sådant som kan öka avelsbasen.

Det kan exempelvis finnas hundar i materialet som är avlidna men ej rapporterade, kastrerade eller av annan anledning ej lämpliga för avel.

Det finns även möjligheter att öka antalet potentiella avelsdjur bl a genom:

  • Användning av utländska avelsdjur, ff a för tikar med eget index för HD över 100. För tikar med eget index under 100 är en tänkbar möjlighet att söka dispens för parning med hane som saknar svenskt index (men kanske har dokumenterat god nedärvningsförmåga avseende HD i annat land).
  • Import av potentiella avelsdjur
  • Ökat nyttjande av vanliga ”familjehundar”
  • Röntgen och/eller mentalbeskrivning av fler svenska hundar
  • Tillfällig nedprioritering av andra egenskaper i avelsarbetet, till förmån för HD.

Sofia Malm, avd. för avel och hälsa, SKK

Läs mer om index: Indexartikel_SKK.pdf

 

Platser kvar på SKKs indexutbildning 18 november

Det finns fortfarande några platser kvar på SKKs indexutbildning den 18 november. Anmälan snarast!

Tid: Lördagen den 18 november 2017. Start kl. 13.00. Beräknat slut ca kl. 16.00. Eftermiddagsfika ingår.
Plats: SKKs kansli i Rotebro, Rotebergsvägen 3.

Information om utbildningen samt anmälningsformulär finns på:
https://www.skk.se/sv/uppfodning/funktionarsinfo/avelsfunktionar/utbildning/indexutbildning-november/

 

Information från styrelsen

Med anledning av de diskussioner som uppkommit angående HD-index vill styrelsen informera om vilka beslut och åtgärder som styrelsen gjort i frågan. På styrelsemötet den 13 november kommer styrelsen ta upp frågan om hur vi ska gå vidare. Därefter kommer styrelsen informera om vad man kommit fram till.

Den 18 november håller SKK utbildning om index, dit vi skickar representanter. Vill du skicka med en fråga eller synpunkter, vänligen maila Titti Benjaminsson på titti@vitherdehund.com

SKK uppdrog till samtliga special-/rasklubbar att se över hälsoprogram för respektive ras samt inkomma med en utvärdering av hälsoprogram.

Här följer en redogörelse för hur styrelsen agerat i frågan samt vilka åtgärder som gjorts:

I början av januari 2017 gör klubben en förfrågan till Svenska Kennelklubben (SKK) om vit herdehund som potentiell indexras.

15 januari görs ett utskick till samtliga medlemmar i klubben, med mailadress i SBKs Medlem Online. Med i utskicket fanns information om vad hälsoprogram är, även en redogörelse för hur det ser ut i rasen tillsammans med ett formulär. Samtidigt publiceras information på klubbens webb med information om utskicket och att klubben önskar synpunkter gällande hälsoprogram för vit herdehund.
http://www.vitherdehund.com/utvardering-skks-halsoprogram

7 februari, vid klubbens styrelsemöte, görs en genomgång av enkätsvaren ang SKK hälsoprogram. Från 170 mottagare inkommer 39 svar. En klar majoritet är för index. Majoritet gällande HD – nivå 3 och ED – nivå 2. Även önskemål om att införa ytterligare hälsoprogram för rasen framfördes.

22 februari inkommer från SKKs avelskommitté en fråga till bland annat rasklubben för vit herdehund om intresse för möjligt införande av index från tidigast 2018.
http://www.vitherdehund.com/forfragan-ang-hded-index

9 mars beslutar styrelsen ansöka om ändring av hälsoprogram. Inga reservationer mot beslutet förelåg.

16 mars publiceras utvärdering av hälsoprogram tillsammans med styrelsens beslut på klubbens webb.
http://www.vitherdehund.com/ansokan-andring-av-halsoprogram

25 mars är hälsoprogram en av informationspunkterna vid medlemsmötet. 9 av klubbens medlemmar deltar.

9 maj informerades styrelsen om att en formell ansökan om förändring av hälsoprogram för vit herdehund enligt tidigare beslut översänts till SBK.

20 juli publiceras protokollsutdrag från SKKs avelskommitté som på sitt möte den 14 juni beslutat bifalla ansökan om förändring av hälsoprogram för vit herdehund. Protokoll SKK/AK 3-2017. § 88 – Nya indexraser. § 91 – Hälsoprogram d) Vit herdehund.
http://www.vitherdehund.com/klart-med-halsoprogram-gallande-hd-och-ed

15 augusti vid klubbens styrelsemöte redogörs för när SKK räknar med att kunna lägga ut indexvärden på SKK avelsdata samt information om utbildningstillfällen.

23 september arrangerar klubben en föreläsning om HD-/ED-index i Jönköping. 4 personer, 3 av dessa medlemmar i Vit Herdehundklubb deltar.

11 oktober får styrelsen information om att indexvärden kommer att finnas tillgängliga på SKK avelsdata något tidigare än beräknat.

20 oktober görs ett utskick med information om HD-/ED-index till samtliga medlemmar med mailadress i Medlem Online. Och brev via posten till samtliga i SKK registrerade uppfödare som uppgivit att de föder upp vit herdehund (46 st). Några få medlemmar som vi saknar e-post till kommer att få utskicket brevledes innan årets slut.

27 oktober finns indexvärden för vit herdehund gällande HD och ED publicerade på SKK avelsdata. Sedan dess arbetar delar av avelsrådet med att insamla och sammanställa information.

29 oktober inkom en skrivelse från 19 kennlar ang HD-index till styrelsen.

2 november hålls ett möte i styrelsen med information/diskussion gällande index.

Klubben har vid olika tillfällen också lagt ut information på Vit Herdehundklubbs officiella Facebooksida.

Ansökan om ändring av hälsoprogram

Vit Herdehundklubb hemställer att Svenska Brukshundklubben ansöker hos Svenska Kennelklubben gällande hälsoprogram för HD/ED.

HD/ED Index, från 2018 –
HD – preliminärt kullindex över 100 som krav för registrering.
ED – preliminärt kullindex över 100 som rekommendation för registrering.

Om index för vit herdehund införs tidigast 2019, från 2018 – 2019
HD – nivå 3 (krav på fria höfter resultat HD-A eller -B för registrering).
ED – nivå 2 (krav på centralt registrerat resultat avseende ED).

Motivering

Sedan 2004 har vit herdehund omfattats av hälsoprogram gällande HD/ED:
HD, nivå 2 (känd höftledsstatus ska föreligga innan parning)
ED, nivå 1 (central registrering av resultat)

När det gäller utveckling av HD/ED har trenden varit att andel HD-belastade hundar minskat något, medan ED-belastade hundar ökat.

Utländska och importerade hundar har haft och har fortfarande stor inverkan på aveln i Sverige.

I sitt hemland Schweiz och flera andra rasklubbar i Europa finns rekommendationer eller krav om att alla hundar som används i avel ska vara såväl höft- som armbågsröntgade. Det bör därmed inte vara några problem att finna utländskt material som är både HD- och ED-röntgade.

Rekommendationer från några rasklubbar i Europa, även Vit Herdehundklubb, är att i avel endast använda individer fria från HD och ED. Trots detta sker ingen större förbättring av ledstatusen, utan snarare en ökning av andel ED-belastade individer. Vi anser därför att det kan vara av betydelse att istället införa index.

För att index ska bli verksamt behöver det också användas. Därför förordar vi krav på preliminärt kullindex över 100 som krav för registrering när det gäller HD. För ED som nu ligger på nivå 1 inser vi att det kan vara ett för stort steg att införa krav, av den anledningen kan en rekommendation vara rimlig, med fortsatt fokus på utvecklingen. Ett stort arbete behöver också göras för att få fler individer i rasen röntgade.

 

Information om HD-/ED-index

Från och med 2018 omfattas vit herdehund av nytt hälsoprogram avseende höftledsdysplasi (HD) och armbågsledsdysplasi (ED).

Vi har samlat information – bland annat från SKK:s ”Frågor och svar om index” för att underlätta för dig som behöver sätta dig in index och dess tillämpning i avelsarbetet.

› Extra info index 2017

Det är också av yttersta vikt att du som hundägare röntgar din hundar. Oavsett om du skaffat dig en vit herdehund som ren sällskapshund, i syfte att träna och tävla eller tänkt för avel. Kännedom om våra hundars HD-/ED-status kan leda till att minska ledproblemen hos våra hundar. Alla är viktiga i detta arbete!

Hälsoprogram vit herdehund – Index nivå 3 för HD och ED
EDRekommendation avseende preliminärt kullindex för ED över 100 för registrering.
HDKrav på preliminärt kullindex för HD över 100 för registrering.

Vid parning med utländskt avelsdjur, som saknar HD-index i SKK:s databas, ska det svenska avelsdjuret, oavsett kön, ha ett index över 100 vid parningstillfället. Det utländska avelsdjuret ska ha HD grad A eller B. Om även den utländska hunden har ett (svenskt) index för HD ska det preliminära kullindexet vara över 100.

SKK räknar med att information om aktuella HD-/ED-index för individuella hundar finns i SKK Avelsdata från den 31 oktober, 2017. Och att beräkningar av preliminärt index för avkommorna efter en tänkt parning (provparning) kan göras.

Notera att det är ovanstående hälsoprogram som gäller för vit herdehund. Dokumentet är en samling av generell information från SKK och speglar nödvändigtvis inte i alla delar de regler som kommer att gälla för vit herdehund avseende registrering av avkomma i SKK från och med 1 januari 2018.

Har du frågor om vad det innebär för vit herdehund – hör av dig till avel@vitherdehund.com

Information finns också på https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/index-for-hd-och-ed/ och på http://www.vitherdehund.com/om-rasen/halsa

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Annica Johansson
Ulvvik 213, 87030 Nordingrå

E-post: vhk@vitherdehund.com