24 June 2017
 

Förfrågan ang HD/ED-index

Information – Angående hälsoprogram vit herdehund.
Förfrågan från SKK/AK, 2017-02-21.

Vid sitt senaste möte, den 28-29 januari, diskuterade SKKs avelskommitté införande av index för HD och ED i fler raser. Kommittén beslutade att tillfråga klubbarna för ett antal raser om deras intresse för möjligt införande av index för HD (och i vissa raser ED) från tidigast januari 2018. Bland de aktuella raserna för HD- och ED-index finns vit herdehund med. Vid sammanställningen av raser aktuella för index har hänsyn bland annat tagits till rasens numerär och antal/andel röntgade samt frekvensen/spridningen i HD-status.

Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga (avelsvärde) avseende HD/ED. Index gör det möjligt att i avelsvärderingen skilja individer med samma röntgenstatus åt och därmed få en säkrare värdering av den tilltänkta avelshundens avelsvärde. Index skattas en gång per vecka och publiceras i SKK Avelsdata för hundar födda år 2000 eller senare och med eget röntgenresultat. Införande av HD-index i raser med hälsoprogram för HD på nivå 1 och 2 kommer inte att innebära några förändringar i registreringsreglerna.

Det är dock viktigt att man arbetar för att bibehålla eller öka omfattningen av HD-röntgade hundar i rasen för att de skattade indexvärdena ska bli säkrare och därmed utgöra ett bättre mått på individens nedärvningsförmåga avseende HD.

Syftet med införande av index för HD/ED är en effektivare avelsvärdering för dessa egenskaper, vilket möjliggör ett snabbare avelsframsteg än vad som är möjligt idag.

Vit Herdehundklubb arbetar vidare kring hälsoprogram – utvärdering ska vara SBK tillhanda 24 februari. VHK gjorde en förfrågan till SKK ang möjlighet till index för rasen i början av året.

Har du funderingar kring HD/ED-index finns information på SKK och på vår sida ”Om rasen” och ”Hälsa”.

Vi vill också passa på att rikta ett stort till dig som svarade på vår enkät om hälsoprogram!

 

Medlemsmöte 25 mars = RAS

RAS

Medlemsmöte lördagen den 25 mars.

Fokus på RAS (rasspecifika avelsstrategier) för vit herdehund.

  • Presentation av underlag.
  • Nuvarande RAS – utfall enl senaste utvärderingen.
  • RAS – kompletteringar (områden som tillkommer) och utkast.
  • Det fortsatta arbetet.
  • Information hälsoprogram, avelskonferens, MT-2007/MT-2017 etc

Medlemsmötet håll i Jönköping, lördagen den 25 mars, kl 10.00–ca 13.00. Med efterföljande årsmöte.

Innan mötet kommer underlag att skickas ut till alla medlemmar via e-post (så se till att du har angett denna och att den stämmer i medlemsregistret). SBK – MINA SIDOR

› Glöm inte att anmäla dig till medlems- och efterföljande årsmöte!!!

Vi ser fram emot givande diskussioner – varmt välkommen!

Läs mer »

 

Annonsering vit herdehund

Klubben har varit i kontakt med Blocket angående annonsering om försäljning av vit herdehund.

Tyvärr finns det, enligt Blockets kundtjänst, inget i deras annonseringsregler (https://www.blocket.se/regler.htm) som hindrar vilseledande information/marknadsföring vid försäljning av valpar. Det finns alltså inget som hindrar en säljare från att skriva att man säljer ”renrasiga vita herdehundar” trots att så inte är fallet.

Du som är intresserad av att köpa vit herdehund. Sök information här på rasklubbens webb eller på SKK Köpa Hund. Försäkra dig om att du köper en vit herdehund registrerad i Svenska Kennelklubbens (SKK) stambok (med stamtavla).

 

SBK Organisationskonferens 2017

2017 års organisationskonferens genomfördes den 28-29 januari på Scandic Star Sollentuna Hotel.

Presentationer från konferensen presenteras på SBKs webb. Under rubriken Presentationer 2017: http://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/organisation/organisationskonferens/

 

Utvärdering SKKs hälsoprogram

Vit Herdehundklubbs avelsråd har via e-postutskick bett alla medlemmar inkomma med synpunkter ang SKKs hälsoprogram nivå 2 för vit herdehund! Med i utskicket finns länk till ett formulär som vi hoppas du tar dig tid att fylla i!

Utskicket är gjort via Mailchimp med Vit Herdehundklubb som avsändare. Som vanligt vid alla utskick via e-post ber vi er alla hålla koll så att det inte hamnar i skräpkorgen (använder du Gmail kolla i fliken ”Kampanjer”).

OBS! Notera den korta svarstiden – senast den 22 januari behöver vi ditt svar.

Hälsoprogram

Här finns underlag till utskicket i form av sammanställning av HD/ED – vit herdehund 2000–2015.

 

Årets vita herdehundar 2016

grattis

Stort grattis till årets vita herdehundar 2016!!!

Agility: Frostflake’s Gary Grant, Anna Strandkvist

Bruks: Strandkungens Dallas, Berit Henriksson

Lydnad: Pipino’s Big White Kitten, Annie Jurestam

Rally: Pipino’s Big White Kitten, Annie Jurestam

Utställning: Frostflake’s Kasmir, Jenny Olsson
BIM – Barvestad’s Nellie, Annicka Barvestad
Bästa veteran – Bianca OTBB, Annicka Barvestad

Viltspår: Hector Vom Reinholdsberg, Maria Wägner

Resultaten baseras på de resultat som skickats in under tävlingsåret.

› Samtliga resultat finns här.

Lycka till under tävlingsåret 2017!

 

Medlems- och årsmöte

Välkommen till medlems- och efterföljande årsmöte för Vit Herdehundklubb.

Datum
Lördagen den 25 mars, 2017

Tider
Medlemsmötet börjar kl 10.00 till ca 13.00
Årsmötet beräknas börja kl 14.00

Plats
Jönköpings Brukshundklubb
”Gamla klubbstugan”
Hundstugevägen 22. Häggeberg, Jönköping.

Klubben bjuder på fika och enklare lunch mellan medlemsmötet och årsmötet.

Anmälan till medlems- respektive årsmöte sker senast den 12 mars till Camilla Åberg sekr@vitherdehund.com, telefon 070-230 61 56. Meddela även om du önskar delta i lunchen och eventuellt behov av specialkost.

 

Utvärdering av HD-/ED-index

index

Höft- och armbågsledsdysplasi (HD och ED) är alltför vanligt i många, framförallt storvuxna, hundraser och orsakar problem och lidande för såväl hundar som hundägare. Svenska Kennelklubben (SKK) införde därför år 2012 rutiner för skattning av avelsvärden för HD och ED (kallat HD-/ED-index) i syfte att möjliggöra en mer tillförlitlig skattning av enskilda hundars avelsvärde (nedärvningsförmåga) avseende HD och ED. Verktyget infördes inledningsvis för fem pilotraser. Året därpå (2013) infördes index i ytterligare två raser.

Skattning av avelsvärden (index) innebär att man inte bara utnyttjar den information som finns om enskilda hundars egen höftleds- respektive armbågsledsstatus vid val av avelshund utan även väger in släktingars status. På så sätt får man bättre kunskap om den tilltänkta avelshundens gener och sannolikheten för att den ska nedärva, eller inte nedärva, HD eller ED. Detta kan bidra till att minska förekomsten av dessa ledproblem hos våra hundar mer effektivt än vad som hittills varit möjligt.

Syftet med denna rapport är att utvärdera konsekvenserna av HD- och ED-index för de första pilotraserna, d v s de sju raser som haft index för HD och/eller ED sedan 2012 (2013 för två raser). Utvärderingen avser i första hand de avelsmässiga konsekvenserna av index, under perioden 2012-2105.

Utvärderingarna är gjorda Sofia Malm, SKKs avdelning för avel och hälsa, 2016-12-13

Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet – perioden 2012-2015
Utvärdering av HD-/ED-index Rottweiler

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Gunilla Andersson
Värmanshult, 342 52 Vislanda

E-post: vhk@vitherdehund.com