19 February 2018
 

Underlag presentationer – medlemsmöte

Vi vill passa på att tacka deltagare och medverkande för bra möten i Jönköping och Umeå. Vi kan bara beklaga att inte fler tog tillfället i akt i synnerhet med tanke på den kritik som riktas mot klubben och styrelsens agerande i frågan om HD-index.

Här finns underlag till information som presenterades och diskuterades vid våra medlemsmöten.

Medlemsmöte 2018-01-27 – Samlat

 

Dagordning medlemsmöte

Dagordning har funnits tillgänglig sedan 14 dagar tillbaka för alla medlemmar som hört av sig. Vi ber om ursäkt för att den inte har publicerats här tidigare.

Dagordning medlemsmöte Jönköping respektive Umeå – 2018-01-27

Varm välkomna!

 

Hälsorapportering enskilda hundar

Sedan en tid tillbaka ligger ett formulär ute för rapportering av ohälsa/dödsfall hos vit herdehund. Det går även att använda för rapportering av hund som är krypt, kastrerad/steriliserad eller exporterad.

Se sidan ”Om rasen / Hälsa” 

 

Kallelse årsmöte – Vit Herdehundklubb

Välkommen till Vit Herdehundklubbs årsmöte.

Datum: Lördagen den 10 mars, 2018.
Tid: Klockan 13.00.
Plats: Farsta Gård, sal Ladan
Adress: Farstaängsvägen 16-22, 123 46 Farsta

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast 14 dagar före årsmötet.

Vi bjuder på fika. Meddela eventuell specialkost till Gunilla Andersson, sekr@vitherdehund.com senast en vecka innan årsmötet.

Medtag medlemsbevis!

Varmt välkommen!
/ Styrelsen Vit Herdehundklubb

 

Registreringsregler 2018

Från 1 januari 2018 gäller nya registreringsregler. Planerar du att ta en valpkull år 2018? Kolla då in vad som gäller för vit herdehund. Reglerna gäller för parningar från och med 1 januari 2018.

Svenska Kennelklubbens registreringsregler 2018

 

Medlemsmöten

Medlemsmöten med information om hälsoprogram för vit herdehund.

Tid: Lördagen den 27 januari 2018, klockan 13.00.
Plats: Umeå och Jönköping

Umeå Brukshundklubb
Ansvarig: Anne-Christine Stareborn, anki@vitherdehund.com

Jönköpings Brukshundklubb
Ansvarig: Mikael Ström, mikael@vitherdehund.com

Från Svenska Brukshundsklubbens Utskott för Avel & Hälsa kommer John Örvill (Jönköping) och Meta Carlsson (Umeå) att närvara. Handlingar kommer att finnas tillgängliga senast 14 dagar före medlemsmötet.

Medtag medlemsbevis.

Vi bjuder på fika, meddela ansvarig ev specialkost.

Varmt välkomna!
/ Styrelsen, Vit Herdehundklubb

 

Ang insamling av information

Vi vill rikta ett stort tack till er som bistår klubben med information om hundar!

På förekommen anledning vill vi dock poängtera att vi endast kan ta emot säkerställda uppgifter om hundar. Uppgiftslämnaren ska antingen vara uppfödaren av eller ägaren till hunden. Alternativt ska information bekräftas av uppfödaren eller hundägaren.

”SKK – Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer.
4. Vid personliga kontakter och information om enskilda djur eller kombinationer ska avelsfunktionären endast vidarebefordra säkerställda uppgifter om djuren eller deras avkomma. I övriga fall ska avelsfunktionären hänvisa till hundägaren, som enligt grundreglerna alltid ska lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar.”

 

Om hälsoprogram och insamling av information

Information om hälsoprogram

Vit Herdehundklubb och vår specialklubb Svenska Brukshundklubben (SBK) har ansökt om att få hälsoprogram nivå 3 med index, vilket beviljats i beslut av SKK/AK. Beslutet är fastställt av SKK/CS.

Vit Herdehundklubb kan i samverkan med SBK, ansöka om förändring av hälsoprogram om eller när en utvärdering av den aktuella situationen i rasen ger anledning att tro att en ny strategi passar bättre. Det är inte brukligt att ändra hälsoprogram som varit i funktion kortare tidsperioder eftersom det är svårt att utvärdera effekterna av programmet. Ansökningar om ändrade hälsoprogram tas upp vid SKK/AK:s sammanträde.

Processen för hur ett nytt eller ändrat beslut om hälsoprogram ser ut så här:

Rasklubben ansvarar för att ta fram underlag kring hälsoprogram. Rasklubbens styrelse tar efter dialog med specialklubben beslut om att ansöka om nytt, ändrat eller avslutat hälsoprogram. SBK tillskrivs och tillstyrker eller avråder. De två utlåtandena från ras- respektive specialklubb skickas till SKK/AK:s sekreterare tillsammans med den utvärdering som ligger till grund för ansökan. SKK/AK beslutar i frågan vid nästföljande sammanträde. SKK/CS beslutar om fastställande av SKK/AK:s beslut vid nästföljande CS-möte efter det att protokollet från SKK/AK är justerat.

Uppföljning – insamling av information

Vit Herdehundklubb har beslutat att en uppföljning av HD-index ska göras av klubben sex månader efter dess införande. Det betyder att vi redan är igång med arbetet och kommer att skicka information till uppfödare som kan ligga till grund vid utvärdering. Informationen måste kunna härledas och vid behov verifieras, därför vill vi att varje uppfödare av vit herdehund gör sin egen sammanställning. Utskick kommer att påbörjas omgående.

Men hänsyn till rådande läge och beroende på hur snabbt och hur mycket information vi kan få tillgång till kan utvärderingen eventuellt tidigareläggas.

En hälsorapportering, som ger möjlighet för enskilda hundägare att lämna information kommer att läggas ut på klubbens webb inom kort.

Vi passar på att tacka på förhand för hjälpen!

 

Årets vita herdehund och hederspris!

Glöm inte att skicka in dina resultat till årets vita herdehund.
Har din hund erhållit titeln KORAD? Ansök om klubbens hederspris.

Innan den 31 december 2017!

 

Var med och fira 100 år!

 

Utbildningar Certifierad utställningsarrangör

Utskottet för avel och hälsas utskottsgrupp exteriör (UGE) inbjuder till två utbildningstillfällen under januari 2018 för att bli Certifierad utställningsarrangör (CUA).

Den ena utbildningstillfället anordnas på Södertälje BK den 13-14 januari, och det andra på Timrå BK den 20-21 januari. Utbildningen börjar på lördagen kl. 09.30 och avslutas på söndagen kl. 16.00.

Utbildningen kostar 750 kr och då ingår utbildning enligt SKK:s utbildningsprogram, dokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe båda dagarna. Som deltagare får man själv stå för ev. hotell-, resekostnader och middagar.

Mer information om utbildningen, förkunskapskrav och anmälningsformulär finns på hemsidan via denna länk: www.brukshundklubben.se/CUA_utbildning_2018

Sista anmälnings- och inbetalningsdag är den 5 december.

 

Påminnelse! Skicka med en fråga eller synpunkt

Den 18 november håller SKK utbildning om index, dit vi skickar representanter. Vill du skicka med en fråga eller synpunkter, vänligen maila Titti Benjaminsson på titti@vitherdehund.com

 

Mer information från styrelsen

Efter det att styrelsen diskuterat frågan länge och väl ur många olika aspekter beslutade vid sitt senaste styrelsemöte 2017-11-13 att inte försöka riva upp beslutet gällande hälsoprogram för HD, innebärandes krav kopplat till preliminärt kullindex, från och med 2018-01-01. Man beslutade också om att en uppföljning av HD-index och dess utfall ska ske av klubben sex månader efter dess införande.
 
Sedan den 16 mars då styrelsens beslut gällande hälsoprogram publicerades på klubbens webb har vi inte fått in några synpunkter som indikerat på att beslutet borde dras tillbaka förrän index publicerades på SKK Avelsdata. Det är viktigt att understryka att den diskussion som uppkommit i olika sociala medier på senare tid har beaktats av styrelsen.
 
Det finns möjlighet att söka dispens för enskild parningskombination som inte uppfyller SKK:s registreringsregler, men anses värdefull för rasen ur andra aspekter. Som kombinationer med tik vars index under 100 med hane som saknar svenskt index men med dokumenterat god nedärvningsförmåga avseende HD i annat land. 
 
Dispensansökan skickas tillsammans med underlag till Vit Herdehundklubb till avel@vitherdehund.com
Det går även bra att skicka dispensansökan direkt till SKK:s Avelskommitté, men troligen kommer handläggandet då att ta något längre tid då ärendet först skickas till ras- och specialklubb för yttrande innan beslut.
 
Vi vill förtydliga att parningar som genomförs innan den 2018-01-01 omfattas av de nuvarande registreringsbestämmelser som gäller fram till 2017-12-31.
 
Medlemsmöte
Styrelsen kommer att kalla till ett medlemsmöte avseende HD-index under januari månad 2018. Datum meddelas i den kommande kallelsen. Vi hoppas att våra medlemmar tar tillfället i akt att delta så vi kan komma till en samsyn inom klubben.
 
Rasklubbsmonter Stockholm Hundmässa
På grund av den rådande situation och den attityd vi upplever råder mot styrelsen och klubben i frågan om HD-index beslutade styrelsen att dra tillbaka rasklubbens medverkan vid rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa, Älvsjö, helgen den 16–17 december 2017.
 
Vi vill också hänvisa till tidigare publicerade tidslinje gällande hälsoprogram.
 
/ Styrelsen

Diskussionsunderlag avseende HD-index för
vit herdehund

Dokumentet har tagits fram som diskussionsunderlag med anledning av att rasen från 2018-01-01 får ett nytt hälsoprogram för HD, innebärandes krav kopplat till preliminärt kullindex.

Nytt hälsoprogram för HD från 2018

Det nya hälsoprogrammet för rasen innebär följande:
För registrering av avkomma ska föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället, preliminärt kullindex, vara större än 100. Om uppfödare gör parningskombination med preliminärt kullindex för HD under 101 åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. Vid parning med utländskt avelsdjur, som saknar HD-index i SKKs databas, ska det svenska avelsdjuret ha ett index över 100 vid parningstillfället och det utländska avelsdjuret ska ha HD grad A eller B.

Importerad hund efter föräldradjur som är avelsspärrat av SKK med anledning av tidigare eller befintligt hälsoprogram avseende HD åsätts avelsspärr som ej kan borttagas. Gäller fr o m 2018-01- 01.

Potentiella avelsdjur

Med anledning av ovanstående krav har ett flertal uppfödare/medlemmar uttryckt oro för rasens avelsbas. I detta dokument finns en sammanställning av relevanta uppgifter som finns tillgängliga i SKKs databas.

Det totala datasetet omfattar samtliga hundar födda åren 2009-2016. Detta motsvarar 1029 hundar (499 hanar, 530 tikar). I tabellen nedan redogörs för antalet hanar respektive tikar som i dagsläget (november 2017) uppfyller olika kriterier/krav.

1) 7 hundar är avelsspärrande, 29 rapporterade som avlidna. Fortsatt filtrering baseras på data utan dessa individer medräknade.

2) En del individer födda 2016 har kanske ännu inte kommit till röntgen. Det går förstås även att röntga nu oröntgade potentiella avelsdjur innan dessa tas i avel. Siffran här kan således ökas.

3) Även hundar med eget index under 100 kan användas i kombination med hund vars index kompenserar för detta, så att genomsnittligt index för föräldrarna (prel. kullindex) hamnar över 100. Jag har här, godtyckligt, tagit med hundar vars index är över 95. Även en hel del hundar med lägre index kan vara möjliga i avel i kombination med hund vars index är över 105. Det finns 46 hanar och 54 tikar under aktuell tidsperiod med HD-index > 105 (vara 14 respektive 17 har ett HD-index > 110).

4) En del individer födda 2016 har kanske ännu inte kommit till MH. Det går förstås även att MH-beskriva nu icke beskrivna potentiella avelsdjur. Siffran här kan således ökas.

5) Ingen av dessa hundar har rapporterats för oacceptabelt beteende, 5 stycken har brutits av beskrivaren, ingen har brutits av ägaren.

6) 13 hanar och 26 tikar födda under perioden hade 5 på skott och har här sorterats bort.

Spridning i HD-index

I figuren nedan redovisas spridningen i HD-index för vita herdehundar födda 2009-2016 och med känd HD-status (n = 485).

Som framgår av tabellen på föregående sida finns 46 hanar och 54 tikar med ett HD-index över 105. Av dessa har 14 hanar och 17 tikar ett HD-index över 110. Den hane med högst HD-index har 116 och den tik med högst index ligger på 113.

Sammanfattning

Det antal individer som är födda inom rimligt tidsintervall (för tikarna är sannolikt flera av de äldre hundarna i intervallet inte aktuella för avel) samt har såväl HD- och ED-index över 95 samt genomförd MH (skott < 5) är som framgår av tabellen relativt begränsat. Som noterats ovan bör dock även en del hundar med eget index < 95 kunna vara aktuella för avel eftersom det finns såväl tikar som hanar med index > 105.

Observera att denna sammanställning endast ger en grov uppskattning av tillgången till avelsdjur. Det finns flera ytterligare omständigheter och aspekter som inte ingår i underlaget, både sådana som kan minska avelsbasen och sådant som kan öka avelsbasen.

Det kan exempelvis finnas hundar i materialet som är avlidna men ej rapporterade, kastrerade eller av annan anledning ej lämpliga för avel.

Det finns även möjligheter att öka antalet potentiella avelsdjur bl a genom:

  • Användning av utländska avelsdjur, ff a för tikar med eget index för HD över 100. För tikar med eget index under 100 är en tänkbar möjlighet att söka dispens för parning med hane som saknar svenskt index (men kanske har dokumenterat god nedärvningsförmåga avseende HD i annat land).
  • Import av potentiella avelsdjur
  • Ökat nyttjande av vanliga ”familjehundar”
  • Röntgen och/eller mentalbeskrivning av fler svenska hundar
  • Tillfällig nedprioritering av andra egenskaper i avelsarbetet, till förmån för HD.

Sofia Malm, avd. för avel och hälsa, SKK

Läs mer om index: Indexartikel_SKK.pdf

 

Platser kvar på SKKs indexutbildning 18 november

Det finns fortfarande några platser kvar på SKKs indexutbildning den 18 november. Anmälan snarast!

Tid: Lördagen den 18 november 2017. Start kl. 13.00. Beräknat slut ca kl. 16.00. Eftermiddagsfika ingår.
Plats: SKKs kansli i Rotebro, Rotebergsvägen 3.

Information om utbildningen samt anmälningsformulär finns på:
https://www.skk.se/sv/uppfodning/funktionarsinfo/avelsfunktionar/utbildning/indexutbildning-november/

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Gunilla Andersson
Värmanshult, 342 52 Vislanda

E-post: vhk@vitherdehund.com