21 October 2020
 

Mål & stadgar

Normalstadgar för rasklubb, med en nivå, inom Svenska Brukshundklubben. Fastställda av förbundsstyrelsen den 8 maj 2009.

Inledning

Aktivt hundliv är Svenska Brukshundklubbens ledord. Föreningen vänder sig till hundägare med hund oavsett ras.

Svenska Kennelklubben – Hundägarnas Riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i Svenska Kennelklubben, nedan kallad Kennelklubben. Dessa föreningar – benämnda medlemsorganisationer – är länsklubbar, specialklubbar, genom särskilt tecknade avtal anslutna rasklubbar och ungdomsklubb.

Svenska Brukshundklubben, nedan kallad Brukshundklubben, ingår som specialklubb i Kennelklubben och ska som sådan arbeta för Kennelklubbens och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i Brukshundklubben ingående raserna och uppgifterna.

Vit Herdehundklubb, nedan kallad rasklubben, ingår i Brukshundklubben och ska arbeta för att uppfylla tillämpliga delar av Brukshundklubbens uppgift.

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för Kennelklubben samt Brukshundklubben och av Kennelklubben samt Brukshundklubben utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

I den mån stadgar för rasklubben strider mot Brukshundklubbens grundstadgar gäller grundstadgarna.

§ 1 Övergripande mål för Kennelklubbens medlemsorganisationer

För Brukshundklubben gäller det för Kennelklubbens medlemsorganisationer gemensamma övergripande målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom;

 • att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar,
 • att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser,
 • att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård,
 • att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet och
 • att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

§ 2 Brukshundklubbens uppgift

För att leva upp till det övergripande målet är Brukshundklubbens uppgift definierad som:

 • Vi ska sprida kunskap om hund.
  Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna rätten att ha hund i samhället. Med information och utbildning till hundägare och allmänhet samt samarbete med andra aktörer än oss själva ska vi ta samhällsansvar. Vi ska erbjuda hundägare kvalificerad hjälp att leva upp till de krav som samhället ställer. Genom att utveckla och erbjuda praktiska aktiviteter med hund såsom träningar, tävlingar och prov ska vi verka för ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare.
 • Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar.
  Vi ska inom Brukshundklubben verkar för mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. För att klara denna uppgift måste vi bedriva ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete. Avelsarbetet ska vara aktivt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi har avelsansvar för. Avelsresultatet ska fortlöpande utvärderas utifrån ett helhetsperspektiv och presenteras publikt.
 • Vi ska ha hundar i människans tjänst.
  Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer till nytta i samhället. Genom information och utvecklande samarbete med andra aktörer i frågor som rör hundens användning i människans tjänst ska vi ta samhällsansvar. Vi ska skapa förmåga och kompetens att utveckla och utbilda samhällsnyttiga hundar.
 • Vi ska öka vår kunskap om hund.
  Vi ska öka vår kunskap om hunden, dess behov och beteenden samt avel. Via samarbete med forskare, dokumentation av verksamheten, utveckling av träningsmetoder och provformer och ett fortlöpande kunskapsutbyte inom och utom organisationen ska vi bli ännu kunnigare om hund. Syftet är att bredda kompetensbasen inom organisationen.
 • Vi ska vara en aktiv organisation.
  Vi ska vara en aktiv organisation som arbetar för ett aktivt hundliv, aktiva medlemmar och spridande av kunskap. Organisationen ska utgå från medlemmarna och bygga på att helheten är större än de ingående delarna. Genom målstyrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten ska vi se till att Brukshundklubben hela tiden utvecklas. Brukshundklubben ska kännetecknas av ett utvecklande ledarskap och en öppen attityd. Vi ska ha ett utvecklande samarbete med ideella, privata och offentliga aktörer samt aktivt arbeta med opinionsbildning för hundens bästa i samhället.

Brukshundklubbens verksamhet ska målstyras med utgångspunkt i uppgiften. Rasklubben ska arbeta mot av kongressen och förbundsstyrelsen för var tid fastställda mål.

§ 3 Medlemskap

Enskild fysisk person kan bli medlem i Brukshundklubben. Ett medlemskap, oavsett kategori, omfattar dels ett medlemskap i förbundet och dels ett eller flera klubbmedlemskap i lokal och/eller rasklubbar inom Brukshundklubben. Följande kategorier av medlemskap finns inom Brukshundklubben:

 • Person som är bosatt i Sverige kan erhålla ordinarie medlemskap.
 • Person som tillhör samma familjehushåll som ordinarie medlem, kan erhålla familjemedlemskap i förbundet samt samma lokal- och/eller rasklubbar. Familjemedlem erhåller inte förbundets och klubbens publikationer.
 • Person i åldern från och med det kalenderår han/hon fyller 7 år till och med det kalenderår han/hon fyller 25 år kan erhålla ungdomsmedlemskap. Ungdomsmedlemskap innefattar även medlemskap i Sveriges Hundungdom utan ytterligare avgift.
 • Person som är bosatt i utlandet kan erhålla utlandsmedlemskap.
 • Person som på ett förtjänstfullt sätt främjar förbundets, distrikts, lokal- eller rasklubbs syften, kan på enhälligt förslag av respektive styrelse kallas av kongress eller årsmöte till hedersledamot vilket jämställs med ordinarie medlemskap.
 • Ständigt medlemskap kan inte längre erhållas. Tidigare erhållet ständigt medlemskap jämställs med ordinarie medlemskap.

Medlem väljer själv lokal- och/eller rasklubbstillhörighet. Byte av klubbtillhörighet kan endast ske vid förnyelse av medlemskap.

Person med klubbmedlemskap i rasklubben kan dessutom, efter eget val, bli medlem i ett eller flera lokalområden inom rasklubben. Sådant medlemskap upphör om klubbmedlemskapet i rasklubben upphör. Byte av lokalområdestillhörighet kan endast ske vid förnyelse av medlemskap.

Förbundsstyrelsen beviljar medlemskap. Beslutet om medlemskap kan inom ett år upphävas av Kennelklubben. Varje medlem har rösträtt från och med det kalenderår han/hon fyller 16 år. Alla medlemmar, oavsett medlemskategori, har samma rättigheter och skyldigheter förutom med de undantag som uttryckligen anges i dessa stadgar.

Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av Kennelklubbens organisation i enlighet med Kennelklubbens stadgar. Medlemsavgift återbetalas inte vid upphörande av medlemskap. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från Kennelklubbens Disciplinnämnd.

Medlem ska följa gällande stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa Kennelklubbens bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som Kennelklubben och myndigheter föreskriver.

Endast person som är medlem kan väljas till och inneha funktion inom Brukshundklubben. Undantag från denna regel kan endast göras vid val av revisor om denne är auktoriserad eller godkänd revisor.

Person som är, eller under de tolv senaste månaderna har varit, anställd inom någon del av Kennelklubbens organisation kan inte väljas som ledamot eller suppleant i styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser eller avsåg. Sådan person kan inte heller väljas som delegat för rasklubben.

Villkor och rutiner för registrering av medlemskap beslutas av förbundsstyrelsen. Medlemskap räknas från den dag fastställd avgift erlagts och ett år framåt.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgift, med undantag för ungdomsmedlemskap, består av en förbundsavgift och minst en klubbavgift. Förbundsavgift fastställs av ordinarie kongress för tiden från och med närmast följande kalenderår och ett år framåt. Klubbavgift fastställs av rasklubbens årsmöte.

Medlemsavgift för ungdomsmedlemskap består av en specialklubbsavgift, vilken tillfaller förbundet, och en avgift till ungdomsförbundet Sveriges Hundungdom. Specialklubbsavgift fastställs av Kennelklubbens ordinarie kennelfullmäktige. Avgift till ungdomsförbundet fastställs av Sveriges Hundungdoms ordinarie representantskap.

Medlemsavgift för lokalområde fastställs i enlighet med respektive stadgar. Årsmötet kan besluta om en begränsning av avgiftens storlek.

Förbundsavgift och en klubbavgift för hedersledamot erläggs av den som kallat vederbörande. Klubbavgift för eventuella ytterligare klubbmedlemskap erläggs av medlemmen.

För ständigt medlemskap utgår ingen förbundsavgift eller klubbavgift för de klubbar som medlemskapet omfattade då det tecknades. Om eventuella ytterligare klubbmedlemskap kopplat till ett befintligt ständigt medlemskap löses utgår klubbavgift motsvarande ordinarie medlemskap för dessa.

Villkor och rutiner för avisering och erläggande av medlemsavgift beslutas av förbundsstyrelsen. Medlem ansvarar själv för att föreskriven medlemsavgift erläggs i enlighet med dessa rutiner.

§ 5 Verksamhetsår

Rasklubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 6 Organisation

Brukshundklubbens högsta beslutande organ är kongressen och det verkställande samt förvaltande organet är förbundsstyrelsen. Brukshundklubben består av en riksorganisation, kallad förbundet, med säte i Stockholm; distrikt med lokalklubbar samt rasklubbar med regioner och lokalområden, vilkas verksamhet regleras av särskilda stadgar som fastställs av förbundsstyrelsen. Brukshundklubben företräds av förbundet såväl inom som utom landet.

För bildande av rasklubb krävs godkännande av förbundsstyrelsen. För bildande av lokalområde krävs godkännande av rasklubbsstyrelsen. Namn ska alltid godkännas av förbundsstyrelsen.

Rasklubbens högsta beslutande organ är medlemsmötet och det verkställande samt förvaltande organet är rasklubbstyrelsen.

Rasklubbens säte följer rasklubbens sekreterare.

Rasklubben är förbunden att följa av förbundsstyrelsen utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

Rasklubben ska söka samverkan med Brukshundklubbens respektive Sveriges Hundungdoms distrikt om man bedriver verksamhet inom dessas verksamhetsområde. Eventuella kostnader för denna samverkan ska fördelas mellan parterna på sätt som beslutas i samråd mellan styrelserna. I det fall avgifter debiteras annan organisation ska de stå i rimlig proportion till den faktiska kostnaden.

§ 7 Medlemsmöte

Medlemsmötet består av de närvarande, till rasklubben anslutna, medlemmarna.

Moment 1 – Ordinarie och extra
Rasklubben ska hålla minst ett ordinarie medlemsmöte per år, varav ett ska vara ordinarie årsmöte och hållas under perioden 1–31 mars. Tid och plats för medlemsmöte beslutas av rasklubbsstyrelsen.

Kallelse till ordinarie medlemsmöte utfärdas av rasklubbsstyrelsen och ska tillställas varje medlem senast 30 dagar innan mötet, dock ska kallelse till årsmöte utfärdas senast den 1 januari. Kallelsen ska innehålla information om tid och plats för sammanträdet. Förslag till dagordning samt handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas vid medlemsmöte ska vara tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före mötet.

Rasklubbsstyrelsen kan kalla till extra medlemsmöte om den bedömer att särskilda skäl för detta föreligger.
Extra medlemsmöte ska också hållas om;

 • revisorerna,
 • minst 10% av lokalklubbens medlemmar,
 • förbundsstyrelsen så yrkar.

Yrkande om extra medlemsmöte ska vara skriftligt och ställas till rasklubbsstyrelsen samt innehålla uppgift om det eller de ärenden som ska tas upp till behandling samt skäl till yrkandet. Extra medlemsmöte ska hållas inom 30 dagar från den dag då yrkandet inkommit till rasklubbsstyrelsen.

Kallelse till extra medlemsmöte utfärdas av rasklubbsstyrelsen och ska tillställas varje medlem senast 14 dagar innan mötet. Kallelsen ska innehålla information om tid och plats samt de ärenden som ska tas upp till beslut. Förslag till dagordning och handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas ska vara tillgängliga senast sju dagar före sammanträdet.

Rasklubbsstyrelsen beslutar hur möteshandlingar görs tillgängliga. Dessa kan även rekvireras mot ersättande av uppkomna kostnader.

Moment 2 – Närvarorätt
Vid medlemsmöte har utöver medlemmar följande personer rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt;

 • ledamot och suppleant i förbundsstyrelsen eller annan av dessa utsedd person,
 • ledamot och suppleant i Kennelklubbens centralstyrelse eller annan av denne utsedd person,
 • representant för Sveriges Hundungdom,
 • Brukshundklubbens generalsekreterare och Kennelklubbens verkställande direktör.

Rasklubbsstyrelsen kan därutöver bjuda in annan person till årsmöte. Sådan person har rätt att närvara med yttranderätt.

Moment 3 – Ärende
Medlemsmötet öppnas av rasklubbsstyrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av vice ordförande eller, vid förfall även för denna, av den person som rasklubbsstyrelsen utsett. Medlemsmötet avslutas av rasklubbsstyrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av mötesordföranden.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Fastställande av röstlängden.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2.
 6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Genomgång av;
  a) rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte,
  b) balans- och resultaträkning och
  c) revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen.
 11. Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende;
  a) mål,
  b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret,
  c) medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och
  d) andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
 12. Beslut i ärenden enligt punkt 11.
 13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
 14. Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
 15. Val av revisorer och revisorsuppleant enligt § 9.
 16. Val av valberedning enligt § 10.
 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
 18. Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 12.

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.

Moment 4 – Beslut
Beslut fattas med acklamation utom då votering begärs. Röstning sker öppet utom vid personval som ska ske med slutna sedlar.

Röstning med fullmakt tillåts inte.

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller mer än hälften av de avgivna rösterna utom i fråga där annat anges särskilt i dessa stadgar.

Som mötets beslut vid personval gäller den kandidat som erhåller högsta antalet röster.

Vid lika röstetal avgörs ärendet genom lottning utom vid personval där ny omröstning sker mellan kandidaterna med lika röstetal. Skulle ändå dessa kandidater få lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Eventuell reservation till mötesbeslut i ett ärende ska bekräftas skriftligt. Den skrivna och egenhändigt undertecknade reservationen ska vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Moment 5 – Motioner
Rätt att lämna motion till medlemsmöte har endast medlem. Motion ska vara skriftlig och rasklubbsstyrelsen tillhanda senast den 20 oktober. Rasklubbsstyrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till medlemsmötet.

§ 8 Rasklubbsstyrelse

Förvaltningen av rasklubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald rasklubbsstyrelse.

Moment 1 – Rasklubbsstyrelsens organisation
Rasklubbsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare, [en/tre/fem] övriga ordinarie ledamöter samt [två/tre] suppleanter.

Ordförande väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte. Vice ordförande, kassör, sekreterare, övriga ledamöter och suppleanter väljs så att årligen halva antalet utses för en tid av två år. Fyllnadsval kan vid behov ske vid medlemsmöte för återstoden av mandatperioden om ärendet är upptaget i kallelsen.

Suppleant tjänstgör i den ordning årsmötet beslutat. Suppleant har alltid rätt att närvara med yttrande- och förslagsrätt vid rasklubbsstyrelsens sammanträden.

Rasklubbsstyrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte beslutanderätt.

Rasklubbsstyrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna rasklubbens firma.

Rasklubbsstyrelsen beslutar om att inom sig utse ett verkställande utskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper. Dessa svarar inför rasklubbsstyrelsen och ska handlägga angivna arbetsuppgifter i enlighet med rasklubbsstyrelsens instruktioner och bemyndiganden.

Rasklubbsstyrelsen utser samtliga ledamöter, varav en sammankallande, inom varje kommitté eller arbetsgrupp.

Rasklubbsstyrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Kallelse till ordinarie sammanträde ska utsändas till ordinarie ledamöter och suppleanter senast 14 dagar före detsamma. Om minst hälften av ledamöterna så begär, är ordföranden skyldig att sammankalla rasklubbsstyrelsen senast inom 14 dagar. Kallelse till sådant sammanträde ska utsändas till ordinarie ledamöter och suppleanter senast sju dagar före detsamma.

Rasklubbsstyrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som rasklubbsstyrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Moment 2 – Rasklubbsstyrelsens åligganden
Rasklubbsstyrelsen ska, förutom vad som sägs i gällande stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter, bland annat;

 • representera rasklubben,
 • fullgöra sin del av ansvaret för vit herdehund avelsfrågor i enlighet med av Brukshundklubben och Kennelklubben upprättade riktlinjer,
 • ansvara för rasklubbens verksamhet såsom utbildningar, prov, tävlingar, utställningar och andra aktiviteter,
 • bereda ärenden som ska behandlas av medlemsmötet,
 • verkställa av medlemsmötet fattade beslut och uppdrag,
 • ansvara för rasklubbens tillgångar, arkiv och korrespondens,
 • avge rasklubbens årsredovisning till årsmötet,
 • auktorisera funktionärer enligt fastställda regelverk,
 • utse delegater och suppleanter till kongressen,
 • senast 14 dagar efter ordinarie årsmöte till förbundsstyrelsen lämna uppgift om rasklubbsstyrelsens sammansättning och om andra viktiga funktioner,
 • avge yttranden över av förbundsstyrelsen remitterade ärenden,
 • överlämna de handlingar eller annan information som förbundsstyrelsen begär utan dröjsmål samt
 • i övrigt sköta rasklubbens angelägenheter.

§ 9 Räkenskaper och revision

Rasklubbens balans- och resultaträkning samt rasklubbsstyrelsens förvaltning av rasklubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Två revisorer och två revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte.

Rasklubbens räkenskaper ska tillsammans med verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning överlämnas till revisorerna senast 10 dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7.

Revisorernas berättelse ska överlämnas till rasklubbsstyrelsen senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7.

Revisorerna har rätt att begära att få närvara vid rasklubbsstyrelsens sammanträde.

Protokoll från rasklubbsstyrelsens sammanträden ska vara tillgängliga för revisorerna.

§ 10 Valberedning

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som ska ske vid ordinarie årsmöte enligt §§ 8–9 samt val av ordförande för ordinarie årsmöte.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte.

Om rasklubbsstyrelsen så beslutar kan valberedningen ges möjlighet att närvara vid sammanträde.

Valberedningens förslag till val ska överlämnas till rasklubbsstyrelsen senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7.

§ 11 Protokoll

Protokoll ska föras vid medlemsmöte samt vid rasklubbsstyrelsens sammanträden och överlämnas för justering senast 14 dagar efter sammanträdet. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats, och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald/valda justerare.

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar. Uppgift som, enligt rasklubbsstyrelsens bedömning, kan vara till skada för någon enskild kan protokollföras i särskild bilaga vilken endast får göras tillgänglig för den uppgiften gäller, rasklubbsstyrelsen, förbundsstyrelsen, revisorerna och generalsekreteraren. Om generalsekreteraren så bedömer kan annan av förbundsstyrelsen anställd personal beviljas tillgång till sådan uppgift om det behövs inom tjänsten.

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 Överprövning och disciplinärenden

För disciplinärenden och dessas handläggning gäller Kennelklubbens stadgar.

Besvär med anledning av prov, tävling och utställning handläggs enligt fastställda regler för dessa.

Beslut som fattas av rasklubben kan överklagas till förbundsstyrelsen av den medlem som är direkt berörd. Överklagan ska vara skriftlig och förbundsstyrelsen tillhanda inom sex månader från beslutsdatum.

Förbundsstyrelsen kan upphäva ett beslut om man bedömer att detta inte är förenligt med gällande stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

§ 13 Force Majeure

Om rasklubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Rasklubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Rasklubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till förbundsstyrelsen. På motsvarande sätt har rasklubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

Rasklubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom rasklubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar kan efter godkännande av medlemsmötet lämnas till förbundsstyrelsen.

För medlemsmötets godkännande krävs antingen att det är enhälligt vid ett årsmöte eller att likalydande beslut fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande omröstningar, varav minst en ska vara vid ordinarie årsmöte.

Beslut om ändring fattas av förbundsstyrelsen oberoende av förslag från rasklubben.

§ 15 Upphörande

Beslut att hos förbundsstyrelsen begära att få upphöra som rasklubb inom Brukshundklubben fattas vid medlemsmöte.

För att begäran om upphörande ska vara giltig ska den ha biträtts av minst 3/4 av det totala antalet avgivna röster vid två på varandra följande omröstningar, varav minst en ska vara vid ordinarie årsmöte.

Beslut om upphörande fattas av förbundsstyrelsen oberoende av begäran från rasklubben.

Upphör rasklubben ska dess tillgångar och arkiv förvaltas i enlighet med förbundsstyrelsens beslut.

Dela

 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com