19 June 2024
 

Information från styrelsen

Med anledning av de diskussioner som uppkommit angående HD-index vill styrelsen informera om vilka beslut och åtgärder som styrelsen gjort i frågan. På styrelsemötet den 13 november kommer styrelsen ta upp frågan om hur vi ska gå vidare. Därefter kommer styrelsen informera om vad man kommit fram till.

Den 18 november håller SKK utbildning om index, dit vi skickar representanter. Vill du skicka med en fråga eller synpunkter, vänligen maila Titti Benjaminsson på titti@vitherdehund.com

SKK uppdrog till samtliga special-/rasklubbar att se över hälsoprogram för respektive ras samt inkomma med en utvärdering av hälsoprogram.

Här följer en redogörelse för hur styrelsen agerat i frågan samt vilka åtgärder som gjorts:

I början av januari 2017 gör klubben en förfrågan till Svenska Kennelklubben (SKK) om vit herdehund som potentiell indexras.

15 januari görs ett utskick till samtliga medlemmar i klubben, med mailadress i SBKs Medlem Online. Med i utskicket fanns information om vad hälsoprogram är, även en redogörelse för hur det ser ut i rasen tillsammans med ett formulär. Samtidigt publiceras information på klubbens webb med information om utskicket och att klubben önskar synpunkter gällande hälsoprogram för vit herdehund.
http://www.vitherdehund.com/utvardering-skks-halsoprogram

7 februari, vid klubbens styrelsemöte, görs en genomgång av enkätsvaren ang SKK hälsoprogram. Från 170 mottagare inkommer 39 svar. En klar majoritet är för index. Majoritet gällande HD – nivå 3 och ED – nivå 2. Även önskemål om att införa ytterligare hälsoprogram för rasen framfördes.

22 februari inkommer från SKKs avelskommitté en fråga till bland annat rasklubben för vit herdehund om intresse för möjligt införande av index från tidigast 2018.
http://www.vitherdehund.com/forfragan-ang-hded-index

9 mars beslutar styrelsen ansöka om ändring av hälsoprogram. Inga reservationer mot beslutet förelåg.

16 mars publiceras utvärdering av hälsoprogram tillsammans med styrelsens beslut på klubbens webb.
http://www.vitherdehund.com/ansokan-andring-av-halsoprogram

25 mars är hälsoprogram en av informationspunkterna vid medlemsmötet. 9 av klubbens medlemmar deltar.

9 maj informerades styrelsen om att en formell ansökan om förändring av hälsoprogram för vit herdehund enligt tidigare beslut översänts till SBK.

20 juli publiceras protokollsutdrag från SKKs avelskommitté som på sitt möte den 14 juni beslutat bifalla ansökan om förändring av hälsoprogram för vit herdehund. Protokoll SKK/AK 3-2017. § 88 – Nya indexraser. § 91 – Hälsoprogram d) Vit herdehund.
http://www.vitherdehund.com/klart-med-halsoprogram-gallande-hd-och-ed

15 augusti vid klubbens styrelsemöte redogörs för när SKK räknar med att kunna lägga ut indexvärden på SKK avelsdata samt information om utbildningstillfällen.

23 september arrangerar klubben en föreläsning om HD-/ED-index i Jönköping. 4 personer, 3 av dessa medlemmar i Vit Herdehundklubb deltar.

11 oktober får styrelsen information om att indexvärden kommer att finnas tillgängliga på SKK avelsdata något tidigare än beräknat.

20 oktober görs ett utskick med information om HD-/ED-index till samtliga medlemmar med mailadress i Medlem Online. Och brev via posten till samtliga i SKK registrerade uppfödare som uppgivit att de föder upp vit herdehund (46 st). Några få medlemmar som vi saknar e-post till kommer att få utskicket brevledes innan årets slut.

27 oktober finns indexvärden för vit herdehund gällande HD och ED publicerade på SKK avelsdata. Sedan dess arbetar delar av avelsrådet med att insamla och sammanställa information.

29 oktober inkom en skrivelse från 19 kennlar ang HD-index till styrelsen.

2 november hålls ett möte i styrelsen med information/diskussion gällande index.

Klubben har vid olika tillfällen också lagt ut information på Vit Herdehundklubbs officiella Facebooksida.

Ansökan om ändring av hälsoprogram

Vit Herdehundklubb hemställer att Svenska Brukshundklubben ansöker hos Svenska Kennelklubben gällande hälsoprogram för HD/ED.

HD/ED Index, från 2018 –
HD – preliminärt kullindex över 100 som krav för registrering.
ED – preliminärt kullindex över 100 som rekommendation för registrering.

Om index för vit herdehund införs tidigast 2019, från 2018 – 2019
HD – nivå 3 (krav på fria höfter resultat HD-A eller -B för registrering).
ED – nivå 2 (krav på centralt registrerat resultat avseende ED).

Motivering

Sedan 2004 har vit herdehund omfattats av hälsoprogram gällande HD/ED:
HD, nivå 2 (känd höftledsstatus ska föreligga innan parning)
ED, nivå 1 (central registrering av resultat)

När det gäller utveckling av HD/ED har trenden varit att andel HD-belastade hundar minskat något, medan ED-belastade hundar ökat.

Utländska och importerade hundar har haft och har fortfarande stor inverkan på aveln i Sverige.

I sitt hemland Schweiz och flera andra rasklubbar i Europa finns rekommendationer eller krav om att alla hundar som används i avel ska vara såväl höft- som armbågsröntgade. Det bör därmed inte vara några problem att finna utländskt material som är både HD- och ED-röntgade.

Rekommendationer från några rasklubbar i Europa, även Vit Herdehundklubb, är att i avel endast använda individer fria från HD och ED. Trots detta sker ingen större förbättring av ledstatusen, utan snarare en ökning av andel ED-belastade individer. Vi anser därför att det kan vara av betydelse att istället införa index.

För att index ska bli verksamt behöver det också användas. Därför förordar vi krav på preliminärt kullindex över 100 som krav för registrering när det gäller HD. För ED som nu ligger på nivå 1 inser vi att det kan vara ett för stort steg att införa krav, av den anledningen kan en rekommendation vara rimlig, med fortsatt fokus på utvecklingen. Ett stort arbete behöver också göras för att få fler individer i rasen röntgade.

Dela

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com