19 May 2024
 

Mer information från styrelsen

Efter det att styrelsen diskuterat frågan länge och väl ur många olika aspekter beslutade vid sitt senaste styrelsemöte 2017-11-13 att inte försöka riva upp beslutet gällande hälsoprogram för HD, innebärandes krav kopplat till preliminärt kullindex, från och med 2018-01-01. Man beslutade också om att en uppföljning av HD-index och dess utfall ska ske av klubben sex månader efter dess införande.
 
Sedan den 16 mars då styrelsens beslut gällande hälsoprogram publicerades på klubbens webb har vi inte fått in några synpunkter som indikerat på att beslutet borde dras tillbaka förrän index publicerades på SKK Avelsdata. Det är viktigt att understryka att den diskussion som uppkommit i olika sociala medier på senare tid har beaktats av styrelsen.
 
Det finns möjlighet att söka dispens för enskild parningskombination som inte uppfyller SKK:s registreringsregler, men anses värdefull för rasen ur andra aspekter. Som kombinationer med tik vars index under 100 med hane som saknar svenskt index men med dokumenterat god nedärvningsförmåga avseende HD i annat land. 
 
Dispensansökan skickas tillsammans med underlag till Vit Herdehundklubb till avel@vitherdehund.com
Det går även bra att skicka dispensansökan direkt till SKK:s Avelskommitté, men troligen kommer handläggandet då att ta något längre tid då ärendet först skickas till ras- och specialklubb för yttrande innan beslut.
 
Vi vill förtydliga att parningar som genomförs innan den 2018-01-01 omfattas av de nuvarande registreringsbestämmelser som gäller fram till 2017-12-31.
 
Medlemsmöte
Styrelsen kommer att kalla till ett medlemsmöte avseende HD-index under januari månad 2018. Datum meddelas i den kommande kallelsen. Vi hoppas att våra medlemmar tar tillfället i akt att delta så vi kan komma till en samsyn inom klubben.
 
Rasklubbsmonter Stockholm Hundmässa
På grund av den rådande situation och den attityd vi upplever råder mot styrelsen och klubben i frågan om HD-index beslutade styrelsen att dra tillbaka rasklubbens medverkan vid rasklubbstorget på Stockholm Hundmässa, Älvsjö, helgen den 16–17 december 2017.
 
Vi vill också hänvisa till tidigare publicerade tidslinje gällande hälsoprogram.
 
/ Styrelsen

Diskussionsunderlag avseende HD-index för
vit herdehund

Dokumentet har tagits fram som diskussionsunderlag med anledning av att rasen från 2018-01-01 får ett nytt hälsoprogram för HD, innebärandes krav kopplat till preliminärt kullindex.

Nytt hälsoprogram för HD från 2018

Det nya hälsoprogrammet för rasen innebär följande:
För registrering av avkomma ska föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället, preliminärt kullindex, vara större än 100. Om uppfödare gör parningskombination med preliminärt kullindex för HD under 101 åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. Vid parning med utländskt avelsdjur, som saknar HD-index i SKKs databas, ska det svenska avelsdjuret ha ett index över 100 vid parningstillfället och det utländska avelsdjuret ska ha HD grad A eller B.

Importerad hund efter föräldradjur som är avelsspärrat av SKK med anledning av tidigare eller befintligt hälsoprogram avseende HD åsätts avelsspärr som ej kan borttagas. Gäller fr o m 2018-01- 01.

Potentiella avelsdjur

Med anledning av ovanstående krav har ett flertal uppfödare/medlemmar uttryckt oro för rasens avelsbas. I detta dokument finns en sammanställning av relevanta uppgifter som finns tillgängliga i SKKs databas.

Det totala datasetet omfattar samtliga hundar födda åren 2009-2016. Detta motsvarar 1029 hundar (499 hanar, 530 tikar). I tabellen nedan redogörs för antalet hanar respektive tikar som i dagsläget (november 2017) uppfyller olika kriterier/krav.

1) 7 hundar är avelsspärrande, 29 rapporterade som avlidna. Fortsatt filtrering baseras på data utan dessa individer medräknade.

2) En del individer födda 2016 har kanske ännu inte kommit till röntgen. Det går förstås även att röntga nu oröntgade potentiella avelsdjur innan dessa tas i avel. Siffran här kan således ökas.

3) Även hundar med eget index under 100 kan användas i kombination med hund vars index kompenserar för detta, så att genomsnittligt index för föräldrarna (prel. kullindex) hamnar över 100. Jag har här, godtyckligt, tagit med hundar vars index är över 95. Även en hel del hundar med lägre index kan vara möjliga i avel i kombination med hund vars index är över 105. Det finns 46 hanar och 54 tikar under aktuell tidsperiod med HD-index > 105 (vara 14 respektive 17 har ett HD-index > 110).

4) En del individer födda 2016 har kanske ännu inte kommit till MH. Det går förstås även att MH-beskriva nu icke beskrivna potentiella avelsdjur. Siffran här kan således ökas.

5) Ingen av dessa hundar har rapporterats för oacceptabelt beteende, 5 stycken har brutits av beskrivaren, ingen har brutits av ägaren.

6) 13 hanar och 26 tikar födda under perioden hade 5 på skott och har här sorterats bort.

Spridning i HD-index

I figuren nedan redovisas spridningen i HD-index för vita herdehundar födda 2009-2016 och med känd HD-status (n = 485).

Som framgår av tabellen på föregående sida finns 46 hanar och 54 tikar med ett HD-index över 105. Av dessa har 14 hanar och 17 tikar ett HD-index över 110. Den hane med högst HD-index har 116 och den tik med högst index ligger på 113.

Sammanfattning

Det antal individer som är födda inom rimligt tidsintervall (för tikarna är sannolikt flera av de äldre hundarna i intervallet inte aktuella för avel) samt har såväl HD- och ED-index över 95 samt genomförd MH (skott < 5) är som framgår av tabellen relativt begränsat. Som noterats ovan bör dock även en del hundar med eget index < 95 kunna vara aktuella för avel eftersom det finns såväl tikar som hanar med index > 105.

Observera att denna sammanställning endast ger en grov uppskattning av tillgången till avelsdjur. Det finns flera ytterligare omständigheter och aspekter som inte ingår i underlaget, både sådana som kan minska avelsbasen och sådant som kan öka avelsbasen.

Det kan exempelvis finnas hundar i materialet som är avlidna men ej rapporterade, kastrerade eller av annan anledning ej lämpliga för avel.

Det finns även möjligheter att öka antalet potentiella avelsdjur bl a genom:

  • Användning av utländska avelsdjur, ff a för tikar med eget index för HD över 100. För tikar med eget index under 100 är en tänkbar möjlighet att söka dispens för parning med hane som saknar svenskt index (men kanske har dokumenterat god nedärvningsförmåga avseende HD i annat land).
  • Import av potentiella avelsdjur
  • Ökat nyttjande av vanliga ”familjehundar”
  • Röntgen och/eller mentalbeskrivning av fler svenska hundar
  • Tillfällig nedprioritering av andra egenskaper i avelsarbetet, till förmån för HD.

Sofia Malm, avd. för avel och hälsa, SKK

Läs mer om index: Indexartikel_SKK.pdf

Dela

 
 
Om vit herdehund

Är du intresserad och vill ha mer information om rasen och dess spännande historia.

Läs här »
Se oss på Flickr

Alla bilder rymms inte här. Håll därför utkik efter fler bilder på Flickr. Har du egna bra bilder, skicka dem till oss.

Jag vill titta »
Bli medlem i VHK

Alla som är intresserade av vit herdehund är välkomna som medlemmar hos oss.

Hur gör jag »
Kontakt

Vit Herdehundklubb
c/o Linda Johansson
Ängomsbodarna 116, 862 94 Njurunda

E-post: vhk@vitherdehund.com